Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Gimnazjum
| Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Świetlica Iskierka | Galeria | Wydarzenia|

Gimnazjum w Kwiatonowicach


38-333 Zagórzany
tel. /fax (018) 351-25-20
e-mail:szkola_kwiatonowice@poczta.onet.pl
Dyrektor: mgr Maksymilian Olszewski

{nomultithumb}

{nomultithumb}

Szkoła w ruchu

Biblioteka

Biblioteka
ZS-P w Kwiatonowicach


Historia gimnazjum

Reforma strukturalna systemu oświaty wprowadzona w roku szkolnym 1999/2000 wymusiła reorganizację sieci szkolnej na terenie Gminy Gorlice. W Kwiatonowicach powstały oddziały zamiejscowe Gimnazjum w Zagórzanach. Pojawiło się widmo dowożenia uczniów do szkoły w Zagórzanach, powróciły wspomnienia zbiorczych szkół gminnych. We wrześniu 2000 r. Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice złożyło wniosek do ówczesnego Zarządu Gminy Gorlice o zgodę na założenie i prowadzenie publicznej szkoły ? gimnazjum. Przychylność Rady Gminy, Kuratorium Oświaty, zapał członków Stowarzyszenia doprowadziły do zafunkcjonowania szkoły przed końcem stycznia 2001 r. Zarząd Stowarzyszenia powierzył stanowisko dyrektora szkoły Pani Jadwidze Kalisz, która z kolei zatrudniała do pracy nauczycieli, organizowała życie szkoły.
Gimnazjum kontynuowało kierunki pracy szkoły podstawowej na wyższym poziomie wymagań edukacyjnych i wychowawczych. Na prowadzenie szkoły Stowarzyszenie otrzymywało dotację z gminy. Ponadto pozyskiwało środki od organizacji grantodawczych na zajęcia pozalekcyjne, na wyjazdy rekreacyjne i sportowe, teatr, filharmonię i inne.

Od 2001 r. jesteśmy pełnoprawnym członkiem Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących zdrowie.

W 2002 r. szkoła otrzymała pracownię internetową. Ze środków pozyskanych przez rodziców i nauczycieli, pracownię doposażono o trzy stanowiska. Założono w szkole sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu z każdego stanowiska komputerowego na terenie obiektu szkolnego (wspólnie ze szkołą podstawową i samorządowym przedszkolem).
Gimnazjum partycypowało w kosztach utrzymania szkoły tj. ogrzewania, oświetlenia, sprzątania, ubezpieczenia na zasadzie porozumienia ze szkołą podstawową. Prace remontowe i naprawcze były wykonywane wspólnie.

W czerwcu 2003 r. uzyskaliśmy Certyfikat Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Staramy się wyjść naprzeciw dzieciom, rodzicom i ich oczekiwaniom. Od lutego 2001 r. ściśle współpracujemy z szkołą podstawową oraz przedszkolem, a podejmowane działania prozdrowotne dotyczą wszystkich dzieci.

Pierwsze zrealizowane projekty edukacyjne adresowane do młodzieży gimnazjalnej to:
- Ośrodek Interwencji Edukacyjnej,
- Program English Teaching - dwie edycje,
- Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków,
- Szkoły dla Ekorozwoju - zielona klasa,
- Wakacje z angielskim,
- Wesołe i zdrowe sporty zimowe.

Młodzież szkoły brała udział w organizowanych turniejach, konkursach, przeglądach na terenie gminy, powiatu oraz całej Polski.
Publiczne Gimnazjum w Kwiatonowicach z zaangażowaniem realizowało kolejne różne projekty edukacyjne:

- 2007 - ruszyła realizacja projektu "Szkoły Jagiellońskie", który trwał do stycznia 2008 r.
Cele projektu:
1. Wyjazdy integracyjne:
- 5 - dniowa wycieczka szlakami stolic Polski: Warszawa - Gniezno - Kraków,
- 3 - dniowy pieszy rajd szlakiem architektury drewnianej powiatu gorlickiego.
2. Wyposażenie bazy turystyczno ? sportowej:
- zakup sprzętu turystycznego,
- zakup piłek do gry w siatkówkę i sprzętu do badmintona,
- szkolenie trenera w zakresie prowadzenia zajęć z siatkówki.
3. Przystosowanie pomieszczeń biblioteki do nowych form zajęć.
- wykonanie przez stolarza nowych mebli.
4. Poszerzenie oferty biblioteki:
- zakup nowych tytułów książek adekwatnych do wieku i oczekiwań mieszkańców,
- prowadzenie przez nauczyciela informatyki kursu podstawowej obsługi
komputera i korzystania z Internetu dla rodziców,
- prowadzenie Wiejskiego Ośrodka Czytelniczo - Medialnego,
- prowadzenie zajęć i konkursów dla przedszkolaków, uczniów i rodziców.
5. Prowadzenie zajęć w ramach sekcji siatkówki i badmintona dla uczniów i mieszkańców wsi.
6. Zaprezentowania mieszkańcom nowych dyscyplin sportowych.

W roku 2008 Publiczne Gimnazjum otrzymało statuetkę i tytuł "Szkoły Jagiellońskiej" na  uroczystej konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Krakowie.

- 2010 - "Rozumiem świat" - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
Cele projektu:
- wsparcie inicjatywy rodziców na rzecz zwiększenia umiejętności dzieci w przełamywaniu barier psychologicznych i podnoszenie poziomu zdrowia psychicznego oraz umiejętności rodziców w nawiązywaniu utrzymywaniu bliskich relacji z własnymi dziećmi,
- wzmocnienie umiejętności dzieci radzenia sobie z agresją wobec samych siebie
i rówieśników,
- wzrost umiejętności wyrażania własnego zdania,
- obrona własnych praw w różnych sytuacjach społecznych,
- nabycie umiejętności obrony przed atakiem fizycznym i psychicznym,
- podniesienie jakości komunikacji i porozumienia między rodzicami i dziećmi,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola i szkoły.

- 2010 - "Bądźmy Bezpieczni" - szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci z Przedszkola, uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
Cele projektu:
- nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia przez uczestników projektu,
- kształtowanie u beneficjentów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,
- uświadomienie rangi bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- poznanie drogi ewakuacyjnej w szkołach,
- praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia.

- 2010 - "Z pola do przedszkola". Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Główny cel zadania to: wspieranie równego dostępu do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez promowanie przedszkoli, organizowanie czasu wolnego dla dzieci oraz profilaktyka i promocja zdrowia. Projekt rozpoczął się w sierpniu i skończył w grudniu 2010 r.

- 2010 - "Nasza pasje i marzenia". Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach. Na jego realizację Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Główny cel zadania to: wyrównywanie szans edukacyjnych, lepsza edukacja młodzieży, równy jej dostęp do ośrodków kultury i nauki.

- 2010 - Innowacyjny projekt testujący - "Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych" To projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Główny cel projektu to wdrażanie skutecznych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności i zainteresowań uczniów w obrębie nauk ścisłych, rozwój kompetencji kluczowych oraz nabycie wiadomości i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych.

- 2011 - "Ładnie czytam, ładnie piszę - moja szansa na przyszłość" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
Cele projektu:
- wzrost poziomu techniki czytania i umiejętnego czytania cichego i głośnego ze zrozumieniem, kaligrafii,
- poprawa znajomości i umiejętności stosowania reguł ortograficznych oraz umiejętności kształtnego pisania,
- poprawa umiejętności stylistycznego i bezbłędnego pisania oraz interpretowania przeczytanego tekstu.

- 2011 - "Ku szerszym horyzontom" - Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz różnic w jakości usług edukacyjnych.

- 2012 - "Pierwsze kroki z wolontariatem" to nazwa  projektu realizowanego przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli 9 gimnazjów na terenie Gminy Gorlice oraz dorosłych mieszkańców gminy w wieku 50+. Projekt rozpoczął się 01 czerwca 2012 r. i skończył w grudniu 2012 r.

Rok szkolny 2011/2012 to moment, w którym Publiczne Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie stało się Gimnazjum podległym Gminie Gorlice; by zaraz potem ? w roku szkolnym 2012/2013 zostać połączonym ze Szkołą Podstawową i funkcjonować odtąd jako Zespół Szkół w Kwiatonowicach.

Rok 2012 to także rok pożegnań i powitań. W tym roku z obowiązkami dyrektora szkoły pożegnała się nasza Pani Dyrektor Renata Filipowicz, której tak wiele zawdzięczamy i która, jak nikt inny przekazywał nam - uczniom, nauczycielom i całemu środowisku - energię i niezwykły zapał. Jej obowiązki przejął Pan Maksymilian Olszewski.

Kolejne lata działalności szkoły pozwoliły na wzajemną, owocną współpracę nie tylko grona pedagogicznego, ale także środowiska lokalnego, dzięki czemu szkoła stała się ośrodkiem i centrum życia wsi. W wyniku wspólnego działania tradycją stała się organizacja imprez i przedsięwzięć, które skupiają w murach szkoły uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich mieszkańców wsi:
- Dzień Papieski,
- Dzień Seniora,
- Dzień Rodziny i Piknik Rodzinny,
- Dzień Matki,
- Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja,
- akcje krwiodawstwa,
- Szlachetna Paczka.

Uczniowie gimnazjum co roku uczestniczą także licznych konkursach oraz przeglądach, które pozwalają im rozwijać talenty i umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z różnych przedmiotów:
- konkursy recytatorskie,
- przeglądy  i konkursy piosenki,
- Turnieje Wiedzy Pożarniczej i wiele innych.
Co roku szkoła uczestniczy także w Kampanii Profilaktycznej Gminy Gorlice oraz w gminnych obchodach świąt narodowych.

Nasze gimnazjum to także szereg inicjatyw i akcji, zarówno tych spontanicznych jak i cyklicznych. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju i efektywnego kształcenia naszych uczniów. Angażując się w różnorodne akcje uczymy odpowiedzialności i empatii, stawiając granice i wyznaczając obowiązki, sumienności i rzetelności.
Nieustannie wzbogacamy nasz warsztat pracy, skłaniamy się ku nowym formom i metodom pracy. Dbamy aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym uczniowi. Wzbogacamy wiedze i wymagamy, a także opiekujemy się i kształtujemy młodych ludzi.

W ostatnich latach w gimnazjum zrealizowano następujące programy psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne:
-  Spójrz inaczej,
-  II elementarz, czyli program 7 kroków,
-  Sąd nad papierosem,
-  Podaj dłoń,
-  Agresja przemoc w naszym życiu,
-  Rozwiązywanie indywidualnych problemów,
-  Sposoby rozpoznawania agresji i radzenia sobie z nią,
-  Jak pokonać agresję?,
-  Zdrowie duchowe,
-  Zdrowie psychiczne w szkole,
-  Sposoby radzenia sobie ze stresem .

Szkoła cieszy się dobrą opinią i popularnością. Jest szkołą bez przemocy, zjawisk patologicznych dzięki mocnej pracy wychowawczej, dobrej współpracy ze środowiskiem, które tę szkołę zakładało.
Do programu nauczania i wychowania wprowadziliśmy elastyczne elementy nauczania o zdrowiu, opartego na rozpoznaniu aktualnych i przyszłych potrzeb uczniów i ich w aktywnym uczestnictwie, kształcenie nauczycieli w zakresie metod i treści edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia.
Realizowana na wszystkich przedmiotach ścieżka prozdrowotna uwzględnia wszystkie aspekty zdrowia.

Dane na rok szkolny 2016/2017

Grono Pedagogiczne ZS w Kwiatonowicach
Liczba uczniów
Podział godzin
Statut ZS w Kwiatonowicach
Plan nadzoru pedagogicznego ZS w Kwiatonowicach
Regulamin Rady Rodziców
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Plan działań wychowawczych
Kalendarz oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych
Plan pracy
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Regulamin organizacji wycieczekDane na rok szkolny 2015/2016

Grono Pedagogiczne ZS w Kwiatonowicach
Liczba uczniów
Podział godzin
Statut ZS w Kwiatonowicach
Plan nadzoru pedagogicznego ZS w Kwiatonowicach
Regulamin Rady Rodziców
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Plan działań wychowawczych
Kalendarz oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych
Plan pracy
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników

Regulamin organizacji wycieczek

Zasady rekrutacji na rok 2016/2017

Zasady i terminy rekrutacji

Kryteria naboruDane na rok szkolny 2014/2015

Grono Pedagogiczne ZS w Kwiatonowicach
Liczba uczniów
Podział godzin
Statut ZS w Kwiatonowicach
Plan nadzoru pedagogicznego ZS w Kwiatonowicach
Regulamin Rady Rodziców
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Plan działań wychowawczych
Kalendarz oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych
Plan pracy
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników

Regulamin organizacji wycieczek


Zasady rekrutacji na rok 2015/2016

Zasady rekrutacji (wyciąg ze Statutu ZS w Kwiatonowicach)

Wzory wymaganych dokumentów

Terminy rekrutacji do gimnazjów ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Dane na rok szkolny 2013/2014


Grono Pedagogiczne ZS w Kwiatonowicach
Podział godzin
Liczba uczniów
Statut ZS w Kwiatonowicach
Plan nadzoru pedagogicznego ZS w Kwiatonowicach
Regulamin Rady Rodziców
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015

Zasady rekrutacji (wyciąg ze Statutu ZS w Kwiatonowicach)

Wzory wymaganych dokumentów

Terminy rekrutacji do gimnazjów ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty


Dane na rok szkolny 2012/2013

Grono Pedagogiczne ZS w Kwiatonowicach
Podział godzin
Liczba uczniów
Realizowane projekty
Statut ZS w Kwiatonowicach
Plan nadzoru pedagogicznego ZS w Kwiatonowicach
Regulamin Rady Rodziców
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręcznikówPowered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com